SHIBORI SERIES (2016)

 

shibori 1 © jasmine oore 2016
shibori 2 © jasmine oore 2016
shibori 3 © jasmine oore 2016
shibori 4 © jasmine oore 2016